Ochrana osobných údajov | MR & Partner

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.

MR & partner s. r. o., Bajkalská 45/G, Bratislava 821 05, IČO: 51 199 092, v mene, ktorej koná Ing. Martina Reváková a Ing. Marika Hirner (ďalej len „sprostredkovateľ“).

Prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len „OÚ“) sú naši klienti, ktorým spracúvame agendu miezd a účtovných dokladov. OÚ, ktoré spracúvame boli získané od prevádzkovateľov.

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

OÚ spracúvame v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

2 ÚČEL SPRACOVANIA OÚ

2.1 Spracovanie miezd – účelom je spracovanie miezd a všetkých náležitostí s tým spojených, odvody dane atď. Sprostredkovateľ spracúva OÚ dotknutých osôb a to v rozsahu - meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, vek, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, kontaktné údaje (najmä tel. číslo/ e-mail), pracovné zaradenie, základná mzda, osobné ohodnotenie, výkonová zložka mzdy a iné zložky súvisiace s pracovným zaradením, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte FO, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym poplatkom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe výkon. Rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce vo verejnom záujme alebo pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, navštevovaná škola, údaje o manželovi alebo manželky, deťoch, rodičoch detí v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, názov zdravotnej poisťovni, v ktorej je zamestnanec poistený, názov doplnkovej dôchodkovej poisťovne, OÚ spracúvané na potvrdeniach, sobášny list a rodný list.

Okruh dotknutými osôb

- zamestnanci klienta, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci.

2.2 Účtovné doklady– za účelom spracovania účtovnej agendy. Sprostredkovateľ spracúva OÚ v rozsahu meno, priezvisko, titul, podpis, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo / e-mail), číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Okruh dotknutých osôb

Dotknutými osobami sú – zamestnanci klienta, zamestnanci dodávateľov, zamestnanci odberateľov a klienti.

  

3 PRÁVNY ZÁKLAD

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti.

 

4 DOBA SPRACÚVANIA

Sprostredkovateľ spracúva osobnú údaje odo dňa udelenia poverenia zo strany prevádzkovateľa v zmysle týchto podmienok až po dobu nevyhnutnú podľa osobitného predpisu.

 

5 TRETIE STRANY

OÚ sú sprístupňuje sprostredkovateľ tretím stranám a to na základe osobitných predpisov a to: sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, daňovému úrade, doplnkovej dôchodkovej sporiteľni, dôchodkovej správcovskej spoločnosti, orgánom štátnej a verejnej moci na výkon kontroly, zástupcovia zamestnancov, UPSVAR, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútorom, poisťovniam a iným oprávneným subjektom.

 

6 PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Sprostredkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

7 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

 • Právo na opravu.

Dotknutá osoba má právo, aby sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 • Právo na výmaz.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,

 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,

 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,

 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak sprostredkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 • Právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla sprostredkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu sprostredkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 • Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, sprostredkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 • Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba tejto skutočnosti informovaný. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

 • Právo na prístup k informáciám.

Dotknutá osoba má právo získať od sprostredkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak sprostredkovateľ takéto OÚ spracúva, Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,

 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, sprostredkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ.

 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

 • práve požadovať od sprostredkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,

 • práve podať návrh na začatie konania,

 • zdroji OÚ, ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby,

 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne sprostredkovateľ dotknutej osoby informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.

Sprostredkovateľ, je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže sprostredkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže sprostredkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť OÚ dotknutá osoba spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutej osoby.

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

 

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

8 MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

__________________________________________________________________

Kontaktné údaje sprostredkovateľa:

Obchodné meno: MR & partner s. r. o.

Sídlo: Bajkalská 45/G, Bratislava 821 05

IČO: 51 199 092.

Kontaktné údaje:e-mail: office@mrpartner.sk

___________________________________________________________________________

9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.


kancelária Púchov
kancelária Bratislava

Kontaktujte nás a dohodnite si termín osobného stretnutia

Email: office@mrpartner.sk
Telefón: 0910 672 040

Kancelária PÚCHOV:

Pribinova 1168/2
020 01 Púchov

Kancelária BRATISLAVA:

Gajova 4
811 09 Bratislava

Fakturačné údaje:

MR & partner s.r.o.
Bajkalská 45/G
821 05 Bratislava
IČO: 51 199 092


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/sites/6/site85736/public_html/temps/header.php:81) in /www/sites/6/site85736/public_html/code/site-stats.php on line 60